Sign In     
ONLINE RECRUITMENT


Welcome to the recruitment system Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

WARNING!!!

Before accession to registration prepare the following documents:
- Id card,
- Leaving certificate
- Undergraduate degree (Candidates for a graduate degree),


Correctly fill ever field form. After registration you will not be able corrected data.

1. Informatyka Inżynierskie Niestacjonarne
2. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie Podyplomowe Niestacjonarne
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Podyplomowe studia niestacjonarne Cieszyn
4. Logopedia - Cieszyn
5. Rachunkowość i finanse - Cieszyn
6. Socjoterapia - Cieszyn
7. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Cieszyn
8. Menadżer kultury - Cieszyn
9. Zarządzanie małą firmą - Cieszyn
10. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektemi - Cieszyn
11. Menadżer jakości - Cieszyn
12. Kadry i płace w praktyce - Cieszyn
13. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Cieszyn
14. Kwalifikacje pedagogiczne - Cieszyn
15. Neurologopedia - Cieszyn
16. Zarządzanie projektami - Cieszyn
17. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych Podyplomowe Niestacjonarne
18. Gerontologia społeczna Podyplomowe Niestacjonarne
19. Sieci komputerowe i bazy danych
20. Sieci komputerowe i bazy danych S
21. Oprogramowanie systemow N
22. Grafika komputerowa N
23. inzynier systemow przetwarzania danych
24. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi N
25. Aplikacje mobilne N
26. Oprogramowanie Systemow S
27. Grafika Komputerowa S
28. ISPD S
29. Projektowanie i Zarządzanie Serwisami Internetowymi S
30. Aplikacje Mobilne S
31. Zast Sieci Komputerowych 2N
32. bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych 2N
33. systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych 2N
34. grafika komputerowa 2N
35. menedżer projektu IT 2N
36. projektowanie sprzętu komputerowego 2N
37. zastosowanie sieci komputerowych 2D
38. bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych 2D
39. systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych 2D
40. grafika komputerowa 2D
41. projektowanie sprzętu komputerowego 2D
42. menedżer projektu IT 2D
43. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne L N
44. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną L N
45. resocjalizacja L N
46. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne L S
47. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną L S
48. resocjalizacja L S
49. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2N
50. opieka nad osobami starszymi 2N
51. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2S
52. Fizjoterapia N
53. Fizjoterapia S
54. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
55. resocjalizacja
56. prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
57. doradztwo zawodowe i coaching kariery
58. opieka nad osobami starszymi
59. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
60. resocjalizacja
61. prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
62. doradztwo zawodowe i coaching kariery
63. opieka nad osobami starszymi
64. zarządzanie przedsiębiorstwem
65. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
66. zarządzanie finansami
67. marketing i zarządzanie sprzedażą
68. psychologia w biznesie
69. zarządzanie jakością,
70. zarządzanie projektem
71. zarządzanie przedsiębiorstwem
72. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
73. zarządzanie finansami
74. marketing i zarządzanie sprzedażą
75. psychologia w biznesie
76. zarządzanie jakością,
77. zarządzanie projektem
78. zarządzanie menedżerskie
79. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
80. kadry i płace w praktyce
81. zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
82. zarządzanie sprzedażą
83. zarządzanie zasobami ludzkimi
84. psychologia zarządzania
85. doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami
86. logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
87. menedżer projektu
88. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
89. zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
90. zarządzanie kryzysem w organizacji
91. International Business
92. zarządzanie menedżerskie
93. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
94. kadry i płace w praktyce
95. zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
96. zarządzanie sprzedażą
97. zarządzanie zasobami ludzkimi
98. psychologia zarządzania
99. doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami
100. logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
101. menedżer projektu
102. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
103. zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
104. zarządzanie kryzysem w organizacji
105. International Business
106. administracja publiczna i samorządowa
107. administracja skarbowo – celna
108. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
109. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
110. prawo w biznesie
111. administracja publiczna i samorządowa
112. administracja skarbowo – celna
113. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
114. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
115. prawo w biznesie
116. organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
117. bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych   przedsiębiorstw
118. wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
119. bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
120. organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
121. bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych   przedsiębiorstw
122. wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
123. bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
124. rachunkowość i podatki
125. bankowość i ubezpieczenia
126. doradztwo finansowe
127. ekonomia menadżerska
128. rachunkowość i podatki
129. bankowość i ubezpieczenia
130. doradztwo finansowe
131. ekonomia menadżerska
132. specjalizacja tłumaczeniowa
133. specjalizacja filologia angielska z językiem hiszpańskim
134. specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
135. specjalizacja filologia angielska z językiem niemieckim
136. specjalizacja tłumaczeniowa
137. specjalizacja filologia angielska z językiem hiszpańskim
138. specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
139. specjalizacja filologia angielska z językiem niemieckim
140. logistyka i transport
141. inżynier jakości
142. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
143. zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
144. zarządzanie portami lotniczymi
145. logistyka i transport
146. inżynier jakości
147. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
148. zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
149. socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
150. zarządzanie zasobami ludzkimi
151. psychologia społeczna stosowana
152. komunikacja i negocjacje w biznesie,
153. socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
154. zarządzanie zasobami ludzkimi
155. psychologia społeczna stosowana
156. komunikacja i negocjacje w biznesie
157. handel międzynarodowy
158. turystyka międzynarodowa
159. zarządzanie projektami i funduszami unijnymi
160. International business
161. International tourism
162. handel międzynarodowy
163. turystyka międzynarodowa
164. zarządzanie projektami i funduszami unijnymi
165. International business
166. International tourism
167. zarządzanie w administracji publicznej
168. zarządzanie w administracji publicznej
169. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem angielskim
170. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem rosyjskim
171. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem niemieckim
172. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem angielskim
173. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem rosyjskim
174. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem niemieckim
175. zarządzanie portami lotniczymi
176. projektowanie i organizacja szkoleń
177. projektowanie i organizacja szkoleń
178. rachunkowość i podatki
179. marketing i zarzadzanie sprzedażą
180. administracja publiczna i gospodarka samorządowa
181. psychologia biznesu
182. zarządzanie jakością;
183. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
184. logistyka i transport;
185. bezpieczeństwo i profilaktyka społeczna;
186. resocjalizacja;
187. opieka nad osobami starszymi
188. rachunkowość i podatki
189. marketing i zarzadzanie sprzedażą
190. administracja publiczna i gospodarka samorządowa
191. psychologia biznesu
192. zarządzanie jakością;
193. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
194. logistyka i transport;
195. urządzenia i systemy teleinformatyki;
196. Administrator sieci i systemów komputerowych
197. grafika i animacje komputerowe.
198. logistyka i transport;
199. inżynier jakości;
200. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
201. inżynieria przedsięwzięć budowlanych;
202. zarządzanie środowiskiem i recycling;
203. zarządzanie energią.
204. rachunkowość i podatki;
205. marketing i zarządzanie sprzedażą;
206. zarządzanie przedsiębiorstwem;
207. administracja publiczna i gospodarka samorządowa;
208. psychologia w biznesie;
209. zarządzanie zasobami ludzkimi;
210. zarządzanie biznesem polsko-czeskim
211. zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie;
212. zarządzanie przedsiębiorstwem;
213. kadry i płace w praktyce;
214. technologie informatyczne w inżynierii produkcji;
215. zarządzanie jakością;
216. zarządzanie w logistyce i transporcie
217. zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie;
218. zarządzanie przedsiębiorstwem;
219. kadry i płace w praktyce;
220. technologie informatyczne w inżynierii produkcji;
221. zarządzanie jakością;
222. zarządzanie w logistyce i transporcie
223. Business Intelligence – systemy wspomagania decyzji;
224. Akademia profesjonalnego coachingu
225. Menedżer ekologii
226. Menedżer innowacji
227. Menedżer logistyki
228. Menedżer ryzyka
229. NLP w biznesie
230. Ochrona danych osobowych  w administracji i w biznesie
231. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
232. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
233. Psychologia w biznesie
234. Rachunkowość i finanse;
235. Sieci komputerowe i bazy danych;
236. Wycena nieruchomości
237. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem;
238. Zarządzanie nieruchomościami
239. Zarządzanie zasobami ludzkimi
240. Doradca zawodowy
241. Doradca zawodowy;
242. Dydaktyka przedsiębiorczości;
243. Edukacja dla bezpieczeństwa;
244. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe;
245. Socjoterapia;
246. Surdopedagogika;
247. Technologia informacyjna i informatyka w szkole;
248. Tyflopedagogika;
249. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
250. Zarządzanie placówkami oświatowymi;
251. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
252. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
253. Administrator bezpieczeństwa informacji;
254. Informatyczne systemy zarządzania;
255. Administracja samorządowa i rozwój regionalny;
256. Controling i audit w przedsiębiorstwie;
257. Grafika komputerowa i multimedia;
258. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
259. Logopedia;
260. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji;
261. Akademia menedżerów IT;
262. Zastosowanie e-marketingu w praktyce;
263. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
264. Administrator baz danych w środowisku Microsoft;
265. Akademia sprzedaży;
266. Kadry i płace w praktyce;
267. Komunikacja społeczna i public relations
268. Multimedialny warsztat pracy nauczyciela;
269. Projektowanie multimedialnych serwisów internetowych;
270. Zarządzanie gospodarką energetyczną
271. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
272. Zaawansowane narzędzia coachingowe
273. Business coaching
274. E-administracja;
275. Korekcja wad postawy;
276. Neurorehabilitacja;
277. Terapia manualna;
278. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem imprez masowych
279. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza
280. Neurologopedia;
281. Menedżer sprzedaży B2B;
282. Menedżer jakości
283. Podyplomowe studium bezpieczeństwa biznesu
284. Akademia administratorów CISCO;
285. Zarządzanie projektami
286. Akademia trenerów biznesu
287. Zaawansowane narzędzia trenerskie
288. Profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania;
289. Gerontologia społeczna
290. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych
291. Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
292. Podyplomowe studium wywiadu
293. Zarządzanie zasobami ludzkimi w górnictwie
294. Executive master of business administration
295. Menedżerskie studia podyplomowe-Executive MBA
296. Zarządzanie procesami logistycznymi-Master of business engineering MBE
297. MBA w placówkach ochrony zdrowia
298. Menedżer sprzedaży w branży motoryzacyjnej - car fleet management;
299. Menedżer kultury
300. Zarządzanie małą firmą
301. Zarządzanie BHP
302. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
303. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
304. MBA w placówkach ochrony zdrowia
305. Akademia trenerów biznesu
306. Zarządzanie zasobami ludzkimi
307. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
308. Logopedia
309. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
310. Kadry i płace w praktyce
311. Rachunkowość i finanse
312. Zarządzanie BHP
313. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
314. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
315. Neurologopedia
316. Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
317. Logopedia
318. Logopedia
319. Neurologopedia
320. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
321. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
322. Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
323. Rachunkowość i finanse
324. Akademia trenerów biznesu
325. Menedżerskie studia podyplomowe – Executive MBA
326. Zarządzanie zasobami ludzkimi
327. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
328. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
329. Akademia administratorów CISCO
330. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – BHP
331. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych - Kraków
332. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie
333. Akademia Profesjonalnego Coachingu - Kraków
334. Menedżerskie studia podyplomowe
335. Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna - Kraków
336. MBA w placówkach ochrony zdrowia - Kraków
337. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - Kraków
338. Logopedia - Kraków
339. Neurologopedia - Kraków
340. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
341. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Kraków
342. Inżynier Jakości
343. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
344. Logistyka i Transport
345. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
346. Zarządzanie energią
347. Zarządzanie środowiskiem i recycling
348. Zarządzanie zasobami ludzkimi
349. Zarządzanie przedsiębiorstwem
350. Zarządzanie Biznesem Polsko-Czeskim
351. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
352. Psychologia w Biznesie
353. Rachunkowość i Podatki
354. Administracja Publiczna i Gospodarka Samorządowa
355. Kadry i płace w praktyce
356. Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
357. Zarzadzanie w logistyce i transporcie
358. Zarządzanie jakością
359. Zarządzanie w logistyce i transporcie
360. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
361. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
362. Doradztwo POdatkowe
363. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
364. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
365. Logistyka i spedycja dla nauczycieli
366. Socjoterapia - Bielsko-Biała
367. Zastosowanie multimediów i technologii informacyjnej w edukacji
368. Logopedia - Bielsko Biała
369. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Bielsko Biała
370. Logopedia dofinansowana
371. Socjoterapia dofinansowana
372. Zastosowanie multimediów w edukacji dofinansowane
373. Rachunkowość zarządcza i controlling - dofinansowane
374. Seminarium doktorskie
375. Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia - Żywiec
376. Menedżer sprzedaży B2B- Kraków
377. Integracja sensoryczna
378. Kurs biznesowy
379. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - Kraków
380. Doradca podatkowy
381. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna - Kraków
382. Logopedia.
383. Zarządzanie i promocja w sporcie
384. Zarządzanie i promocja w sporcie
385. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
386. Nowe media i grafika użytkowa
387. Nowe media i grafika użytkowa
388. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
389. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
390. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
391. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
392. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
393. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
394. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
395. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
396. Bezpieczeństwo Informacji w systemach komputerowych
397. Bezpieczeństwo Informacji w Systemach Komputerowych
398. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
399. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
400. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Psychologia w Biznesie
401. Rachunkowość i podatki
402. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
403. Zarządzanie zasobami ludzkimi
404. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
405. filologia angielska specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
406. filologia angielska specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
407. IT Project Manager
408. Grafika komputerowa
409. Sieci komputerowe i bazy danych
410. Systemy Informatyczne w Logistyce i Magazynowaniu
411. Administracja publiczna
412. Zarządzania zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
413. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
414. Zarządzanie przedsiębiorstwem
415. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
416. Kryminalistyka i techniki śledcze
417. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
418. Kryminalistyka i techniki śledcze
419. Inżynier systemów przetwarzania danych
420. Grafika komputerowa
421. Sieci komputerowe i bazy danych
422. Oprogramowanie systemów
423. Inżynier systemów przetwarzania danych
424. Inżynier Jakości
425. Zarządzanie zasobami ludzkimi
426. rachunkowość i podatki
427. marketing i zarządzanie sprzedażą
428. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
429. psychologia w biznesie
430. logistyka i transport
431. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
432. zarządzanie jakością
433. Logistyka i Transport
434. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
435. Inżynier Jakości
436. Inżynier Jakości
437. Zarządzanie energią
438. Zarządzanie środowiskiem i recycling
439. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
440. Logistyka i Transport
441. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
442. Zarządzanie gospodarką komunalną i recycling
443. Zarządzanie w ochronie środowiska
444. Handel Międzynarodowy
445. Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
446. Turystyka Międzynarodowa
447. Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
448. Turystyka Międzynarodowa
449. Handel Międzynarodowy
450. Informatyczne systemy w logistyce i magazynowaniu
451. Inżynier Jakości
452. Logistyka i Transport
453. Technologie Informatyczne w Logistyce
454. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
455. Zarządzanie magazynami
456. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
457. Menedżer Projektu
458. Zarządzanie Kryzysem w Organizacji
459. Inżynier Jakości
460. Logistyka i Transport
461. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
462. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
463. Inżynier Jakości
464. Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
465. Pośrednictwo w obrocie nieruchomosciami
466. Administracja samorządowa
467. Administracja skarbowo - celna
468. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
469. Prawo w biznesie
470. Administracja bezpieczeństwa publicznego
471. Administracja publiczna
472. Administracja skarbowo - celna
473. Pośrednictwo w obrocie nieruchomosciami
474. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
475. Prawo w biznesie
476. Administracja samorządowa
477. bezpieczeństwo i profilatktyka społeczna
478. resocjalozacja
479. opieka nad osobami starszymi
480. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
481. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
482. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
483. Filologia angielska z językiem hiszpańskim
484. Filologia angielska z językiem niemieckim
485. Filologia angielska z językiem rosyjskim
486. Filologia angielska tłumaczeniowa
487. Filologia angielska z językiem hiszpańskim
488. Filologia angielska z językiem niemieckim
489. Filologia angielska z językiem rosyjskim
490. Filologia angielska tłumaczeniowa
491. Filologia hiszpańska z językiem angielskim
492. Filologia hiszpańska z językiem niemieckim
493. Filologia hiszpańska tłumaczeniowa
494. Filologia hiszpańska z językiem angielskim
495. Filologia hiszpańska z językiem niemieckim
496. Filologia hiszpańska z językiem rosyjskim
497. zarządzanie przedsiębiorstwem
498. rachunkowość i podatki
499. zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
500. marketing i zarządzanie sprzedażą
501. psychologia w biznesie
502. zarządzanie jakością
503. zarządzanie jakością
504. kadry i płace
505. kadry i płace
506. doradztwo zawodowe
507. doradztwo zawodowe
508. zarządzanie i promocja w sporcie
509. zarządzanie i promocja w sporcie
510. Zarządzanie informacją w biznesie – Wywiad gospodarczy
511. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci
512. Surdologopedia
513. Menadżer Klastra – Executive MBA
514. Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
515. Zarządzanie zasobami ludzkimi (straż pożarna)
516. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
517. Certyfikowany doradca polityczny
518. Polityka Personalna w Administracji Publicznej
519. Logistyka i transport
520. Inżynier BHP
521. Inżynier jakości
522. Menedżer projektu
523. Inżynier BHP
524. Inżynier jakości
525. Logistyka i transport
526. Menedżer projektu
527. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
528. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
529. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
530. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
531. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
532. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
533. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
534. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
535. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
536. Kadry i płace w praktyce
537. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
538. Logopedia - Żywiec
539. Polityka Personalna w Administracji Publicznej
540. Doradca Podatkowy - Cieszyn
541. Grafika i animacje komputerowe - Cieszyn
542. Inżynier systemów przetwarzania danych - Cieszyn
543. Kreowanie Marki i Sukcesu Biznesowego WSB Executive
544. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
545. Administrator sieci i systemów komputerowych
546. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Cieszyn
547. Rachunkowość i podatki
548. Aplikacje mobilne
549. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
550. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studia Podyplomowe Niestacjonarne Cieszyn
551. Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna
552. Seminarium Doktorskie
553. Bankowość i ubezpieczenia
554. Doradztwo finansowe
555. Ekonomia menadżerska
556. Rachunkowość i podatki
557. Rachunkowość i podatki
558. Ekonomia menadżerska
559. Doradztwo finansowe
560. Bankowość i ubezpieczenia
561. Zarządzanie portami lotniczymi
562. Aplikacje mobilne
563. Grafika komputerowa
564. Inżynier systemów przetwarzania danych
565. Oprogramowanie systemów
566. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
567. Sieci komputerowe i bazy danych
568. Aplikacje mobilne
569. Grafika komputerowa
570. Inżynier systemów przetwarzania danych
571. Oprogramowanie systemów
572. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
573. Sieci komputerowe i bazy danych
574. Administracja publiczna i samorządowa
575. Administracja skarbowa i celna
576. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
577. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
578. Administracja publiczna i samorządowa
579. Administracja skarbowa i celna
580. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
581. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
582. Seminarium doktorskie
583. Kadry i Płace w praktyce - Cz
584. Controlling i audyt w przedsiębiorstwie - Cz
585. Akademia Profesjonalnego Coachingu -Cz
586. Menedżerskie Studia Podyplomowe - Executive MBA - Cz
587. Menadżer motoryzacji -Cz
588. Menadżer innowacji - Cz
589. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Cz
590. Zarządzanie BHP -Cz
591. Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Cz
592. Logistyka i spedycja dla nauczycieli
593. Bezpieczeństwo w portach lotniczych
594. Logopedia - Częstochowa
595. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Częstochowa
596. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci
597. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Częstochowa
598. Kadry i płace w praktyce - Czestochowa
599. Menedżer innowacji - Częstochowa
600. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu ludźmi
601. Akademia Menedżera Sprzedaży
602. Przygotowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
603. Filozofia i etyka kwalifikacyjne studia podyplomowe
604. Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
605. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania
606. Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
607. Zarządzanie procesami logistycznymi-Master of business engineering MBE
608. Menedżerskie studia podyplomowe Executive MBA - Żywiec
609. Menedżerskie studia podyplomowe Executive MBA - Olkusz
610. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci -Olkusz
611. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Żywiec
612. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Kraków
613. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Cieszyn
614. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Częstochowa
615. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Częstochowa
616. Zarządzanie placówkami oświatowymi-Żywiec
617. International Business
618. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
619. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
620. International Business
621. International Tourism
622. Systemy Informatyczne w Logistyce i Magazynowaniu
623. Systemy Informatyczne w Logistyce i Magazynowaniu
624. Surdologopedia - Żywiec
625. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Żywiec
626. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
627. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
628. Bezpieczeństwo informacji
629. Bezpieczeństwo informacji
630. Kryminalistyka i techniki śledcze
631. Kryminalistyka i techniki śledcze
632. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
633. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
634. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
635. Kadry i płace w praktyce
636. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
637. Psychologia w Biznesie
638. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
639. Psychologia w Biznesie
640. Zarządzanie Jakością
641. Zarządzanie Projektem
642. Zarządzanie Jakością
643. Zarządzanie Projektem
644. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
645. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
646. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
647. Kadry i płace w praktyce
648. Inżynier Jakości
649. Logistyka i Transport
650. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
651. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
652. Zarządzanie portami lotniczymi
653. Inżynier Jakości
654. Logistyka i Transport
655. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
656. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
657. Zarządzanie portami lotniczymi
658. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Bytom
659. Doradca zawodowy - Bytom
660. Edukacja dla bezpieczeństwa - Bytom
661. Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe - Bytom
662. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Bytom
663. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Bytom
664. Logopedia - Bytom
665. Surdologopedia - Bytom
666. Neurologopedia - Bytom
667. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Bytom
668. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Bytom
669. Socjoterapia - Bytom
670. Wychowanie do życia w rodzinie- kwalifikacyjne studia podyplomowe - Bytom
671. Surdopedagogika - Bytom
672. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Bytom
673. Tyflopedagogika - Bytom
674. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Bytom
675. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Bytom
676. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
677. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
678. Zarządzanie procesami w administracji
679. Zarządzanie procesami w administracji
680. Grafika komputerowa
681. Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
682. Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych
683. Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej
684. Wycena nieruchomości - Częstochowa
685. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
686. Rachunkowość i Podatki
687. Zarządzanie Finansami
688. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
689. Psychologia w Biznesie
690. Zarządzanie Jakością
691. Zarządzanie Projektem
692. Resocjalizacja
693. Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
694. Czyste technologie w energetyce i motoryzacji
695. Psychologia Społeczna Stosowana
696. Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
697. Resocjalizacja
698. IT Project Manager
699. Coaching w biznesie
700. Analityk mediów społecznościowych
701. Coaching w biznesie
702. Analityk mediów społecznościowych
703. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
704. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
705. Cloud computing
706. Cloud computing
707. Zarządzanie procesami w administracji
708. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
709. Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie
710. Marketing i zarządzanie sprzedażą
711. Zarządzanie procesami w administracji
712. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
713. Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie
714. Marketing i zarządzanie sprzedażą
715. Język angielski w biznesie i turystyce
716. Język angielski w biznesie i turystyce
717. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
718. Organizacja i zarządzanie w funkcjonowaniu służb mundurowych
719. Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
720. Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
721. Systemy rzeczywistości wirtualnej
722. Systemy rzeczywistości wirtualnej
723. Zarządzanie przedsiębiorstwem
724. Zarządzanie przedsiębiorstwem
725. Aplikacje mobilne
726. Oprogramowanie systemów
727. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
728. Aplikacje mobilne
729. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
730. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
731. Coaching i mentoring
732. Coaching i mentoring
733. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
734. E-administracja
735. E-administracja
736. Sieci komputerowe i bazy danyh
737. Edukacja dla bezpieczeństwa - Olkusz
738. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Olkusz
739. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Olkusz
740. Akademia Menedżera Sprzedaży Cieszyn
741. Akademia Menedżera Sprzedaży Kraków
742. Menedżerskie studia podyplomowe Executive MBA - Kraków
743. Akademia trenerów biznesu - Kraków
744. Akademia trenerów biznesu - Częstochowa
745. Akademia Menedżera Sprzedaży Częstochowa
746. Master Coaching - Zaawansowane Techniki Coachingowe
747. Rachunkowość i finanse - Żywiec
748. HR Manager
749. HR Manager - Częstochowa
750. Akademia Lean Six Sigma
751. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Cieszyn
752. Socjoterapia - Kraków
753. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Kraków
754. Surdopedagogika - Kraków
755. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Wadowice
756. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Kraków
757. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Nowy Sącz
758. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Tarnów
759. Socjoterapia - Nowy Sącz
760. Socjoterapia - Tarnów
761. Logopedia - Nowy Sącz
762. Logopedia - Tarnów
763. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Nowy Sącz
764. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Tarów
765. Surdopedagogika - Nowy Sącz
766. Surdopedagogika - Tarnów
767. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Nowy Sącz
768. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Tarnów
769. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci - Nowy Sącz
770. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci - Tarnów
771. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Nowy Sącz
772. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Tarnów
773. Neurologopedia - Nowy Sącz
774. Neurologopedia - Tarnów
775. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Nowy Sącz
776. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Tarnów
777. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Kraków
778. Edukacja dla bezpieczeństwa - Nowy Sącz
779. Edukacja dla bezpieczeństwa - Tarnów
780. Edukacja dla bezpieczeństwa - Kraków
781. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
782. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przesiębiorstwem
783. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
784. Kadry i Płace
785. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
786. Psychologia w Biznesie
787. Zarządzanie Jakością
788. Zarządzanie Projektem
789. Zarządzanie Projektem
790. Zarządzanie Jakością
791. Psychologia w Biznesie
792. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
793. Kadry i Płace
794. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
795. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przesiębiorstwem
796. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
797. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
798. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
799. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
800. Nowe media i grafika użytkowa
801. projektowanie i organizacja szkoleń
802. Coaching w biznesie
803. Analityk mediów społecznościowych
804. Analityk mediów społecznościowych
805. Coaching w biznesie
806. projektowanie i organizacja szkoleń
807. Nowe media i grafika użytkowa
808. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
809. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
810. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
811. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
812. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
813. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
814. Resocjalizacja
815. Resocjalizacja
816. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
817. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
818. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
819. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
820. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
821. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
822. Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
823. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
824. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
825. Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
826. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
827. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
828. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
829. Bankowość i ubezpieczenia
830. Doradztwo finansowe
831. Rachunkowość i podatki
832. Ekonomia menadżerska
833. Ekonomia menadżerska
834. Rachunkowość i podatki
835. Doradztwo finansowe
836. Bankowość i ubezpieczenia
837. Handel Międzynarodowy
838. Turystyka Międzynarodowa
839. International Business (studia w jęz. angielskim)
840. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
841. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
842. International Business (studia w jęz. angielskim)
843. Turystyka Międzynarodowa
844. Handel Międzynarodowy
845. Inżynier Jakości
846. Logistyka i Transport
847. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
848. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
849. Zarządzanie portami lotniczymi
850. Sieci Komputerowe
851. Sieci Komputerowe
852. Aplikacje mobilne
853. Cloud computing
854. Grafika komputerowa
855. Inżynier systemów przetwarzania danych
856. Oprogramowanie systemów
857. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
858. Systemy rzeczywistości wirtualnej
859. Sieci Komputerowe
860. Sieci komputerowe i bazy danych
861. Sieci komputerowe i bazy danych
862. Sieci Komputerowe
863. Systemy rzeczywistości wirtualnej
864. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
865. Oprogramowanie systemów
866. Inżynier systemów przetwarzania danych
867. Grafika komputerowa
868. Cloud computing
869. Aplikacje mobilne
870. Administracja publiczna i samorządowa
871. Administracja skarbowa i celna
872. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
873. E-administracja
874. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
875. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
876. E-administracja
877. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
878. Administracja skarbowa i celna
879. Administracja publiczna i samorządowa
880. Zarządzanie zasobami ludzkimi
881. Filologia angielska
882. Język angielski w biznesie i turystyce
883. Język angielski w biznesie i turystyce
884. Filologia angielska
885. Fizjoterapia
886. Fizjoterapia
887. Bezpieczeństwo informacji
888. Kryminalistyka i techniki śledcze
889. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
890. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
891. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
892. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
893. Kryminalistyka i techniki śledcze
894. Bezpieczeństwo informacji
895. Kryminalistyka
896. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
897. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
898. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
899. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
900. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
901. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
902. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
903. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
904. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
905. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
906. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
907. Kryminalistyka
908. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
909. Kryminalistyka
910. Doradca zawodowy - Bielsko Biała
911. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Bielsko Biała
912. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Bielsko Biała
913. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Bielsko Biała
914. Data Scientist
915. Sieci komputerowe i Internet rzeczy
916. Controlling i audit w przedsiębiorstwie - Cieszyn
917. MBA w placówkach ochrony zdrowia - Częstochowa
918. Administracja samorządowa i rozwój regionalny - Żywiec
919. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - Kraków
920. Doradca finansów osobistych
921. Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń
922. Lean Management
923. Certyfikowany doradca finansowy
924. Dydaktyka przedsiębiorczości - Częstochowa
925. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Częstochowa
926. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Częstochowa
927. Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe - Częstochowa
928. Zarządzanie rozwojem w biznesie
929. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Żywiec
930. Edukacja dla bezpieczeństwa - Żywiec
931. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - Żywiec
932. Kadry i płace w praktyce - Żywiec
933. Lean Management - Cieszyn
934. Integracja sensoryczna - Kraków
935. Język angielski w edukacji wczesnoszkolenj i przedszkolnej - Kraków
936. Przedsiębiorczość - Kraków
937. Przedsiębiorczość - Częstochowa
938. Tyflopedagogika - Częstochowa
939. Zarządzanie rozwojem w biznesie - Częstochowa
940. Rachunkowość i finanse - Częstochowa
941. Menadżer motoryzacji
942. Psychokorekcja zaburzeń zachowania
943. Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
944. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Olkusz
945. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Olkusz
946. Ochrona Danych Osobowych w Administracji i Biznesie - Cieszyn
947. Kadry i płace w praktyce - Kraków
948. Socjoterapia i resocjalizacja - Kraków
949. Socjoterapia i resocjalizacja - Bielsko - Biała
950. Socjoterapia i resocjalizacja
951. Akademia biznesu rodzinnego
952. Transport i spedycja
953. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
954. Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce
955. Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne
956. Akademia biznesu Polska-Chiny
957. Menedżer Motoryzacji Executive MBA
958. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
959. kurs angielskiego
960. Inżynieria ruchu
961. Systemy informatyczne w transporcie
962. Spedycja w transporcie
963. Inżynieria ruchu
964. Systemy informatyczne w transporcie
965. Spedycja w transporcie
966. Logistyka transportu
967. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
968. Systemy informatyczne w transporcie
969. Systemy informatyczne w transporcie
970. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
971. Logistyka transportu
972. Transport szynowy
973. Transport szynowy
974. Transport szynowy
975. Transport szynowy
976. Transport szynowy
977. Transport szynowy
978. Transport szynowy
979. Transport szynowy
980. Transport szynowy
981. Transport szynowy
982. Transport szynowy
983. Transport szynowy
984. Transport szynowy
985. Transport szynowy
986. Transport szynowy
987. Transport szynowy
988. Transport szynowy
989. Transport szynowy
990. Inżynieria ruchu
991. Inżynieria ruchu
992. Prawo w biznesie
993. Prawo w biznesie
994. Konsulting gospodarczy
995. Konsulting gospodarczy
996. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
997. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
998. Zarządzanie jakością
999. Zarządzanie jakością
1000. Kadry i płace w praktyce
1001. Negocjacje w biznesie
1002. Administracja publiczna i samorządowa
1003. Transport i spedycja
1004. Administracja publiczna i samorządowa
1005. Negocjacje w biznesie
1006. Kadry i płace w praktyce
1007. Transport i spedycja
1008. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
1009. Cloud Computing
1010. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
1011. Cloud Computing
1012. Zarządzanie i inżynieria procesów produkcyjnych
1013. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1014. Kadry i płace w praktyce
1015. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1016. Kryminalistyka i techniki śledcze
1017. Zarządzanie kryzysowe
1018. Zarządzanie kryzysowe
1019. Kryminalistyka i techniki śledcze
1020. Menedżer projektu
1021. Prawo w biznesie
1022. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1023. Zarządzanie produkcją
1024. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1025. Zarządzanie w administracji
1026. Zarządzanie w administracji
1027. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1028. Zarządzanie produkcją
1029. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1030. Prawo w biznesie
1031. Menedżer projektu
1032. Menedżer projektu
1033. Prawo w biznesie
1034. Zarządzanie produkcją
1035. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1036. Zarządzanie w administracji
1037. Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - Kraków
1038. Doradzca zawodowy - Cieszyn
1039. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Cieszyn
1040. Gerontologia społeczna - Cieszyn
1041. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1042. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem imprez masowych - Cieszyn
1043. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cieszyn
1044. Surdopedagogika - Cieszyn
1045. Kryminalistyka
1046. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
1047. Psychologia w Biznesie
1048. Rachunkowość i Podatki
1049. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
1050. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
1051. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
1052. Kadry i płace w praktyce
1053. Marketing i zarządzanie sprzedażą
1054. Organizacja i zarządzanie w funkcjonowaniu służb mundurowych
1055. Psychologia w biznesie
1056. Rachunkowość i podatki
1057. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1058. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
1059. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1060. Logistyka i transport
1061. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1062. Zarządzanie i inżynieria procesów produkcyjnych
1063. Zarządzanie Jakością
1064. Logistyka i Transport
1065. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
1066. Zarządzanie Jakością
1067. Analityk mediów społecznościowych
1068. Coaching w biznesie
1069. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1070. Nowe media i grafika użytkowa
1071. Projektowanie i organizacja szkoleń
1072. Psychologia Stosowana Społeczna
1073. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1074. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1075. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1076. Konsultant - doradca biznesowy
1077. Akademia Trenerów Lean Management
1078. Innowacyjne zarządzanie gospodarką energetyczną
1079. Executive train the trainers
1080. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1081. Zarządzanie jakością
1082. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1083. Zarządzanie w logistyce i transporcie
1084. Kadry i płace w praktyce
1085. Rachunkowość i podatki
1086. Ratownictwo Medyczne
1087. Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
1088. Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - Bielsko Biała
1089. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne - Bielsko-Biała
1090. Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Cieszyn
1091. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Częstochowa
1092. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1093. Zarządzanie jakością
1094. Inżynieria ruchu
1095. Logistyka transportu
1096. Systemy informatyczne w transporcie
1097. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1098. Transport szynowy
1099. Inżynieria ruchu
1100. Logistyka transportu
1101. Systemy informatyczne w transporcie
1102. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1103. Transport szynowy
1104. Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance w przedsiębiorstwie
1105. Ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie
1106. Psychologia menedżerska
1107. Menedżer w administracji publicznej
1108. Konsulting w biznesie
1109. Menedżer jakości
1110. Menedżer jakości
1111. Menedżer w administracji publicznej
1112. Konsulting w biznesie
1113. Psychologia menedżerska
1114. Menedżer jakości
1115. Menedżer jakości
1116. Komunikacja społeczna i nowe media
1117. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1118. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1119. Komunikacja społeczna i nowe media
1120. Finanse i inwestycje giełdowe
1121. Finanse i inwestycje giełdowe
1122. Inżynier symulacji procesów logistycznych i produkcyjnych
1123. Inżynier symulacji procesów logistycznych i produkcyjnych
1124. Grafika komputerowa i projektowanie WWW
1125. Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
1126. Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
1127. Grafika komputerowa i projektowanie WWW
1128. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
1129. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
1130. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1131. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1132. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1133. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1134. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1135. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1136. Systemy informatyczne w transporcie
1137. Systemy informatyczne w transporcie
1138. Logistyka i spedycja w transporcie
1139. Logistyka i spedycja w transporcie
1140. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
1141. Zarządzanie w administracji
1142. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1143. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1144. Menedżer w administracji
1145. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1146. Zarządzanie w administracji
1147. Menedżer w administracji
1148. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1149. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1150. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1151. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1152. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1153. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1154. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1155. Inżynier systemów informatycznych
1156. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1157. Zarządzanie projektem
1158. Administracja publiczna
1159. Menedżerskie studia podyplomowe typu MBA
1160. Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych
1161. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
1162. Menedżer jakości
1163. Menedżer jakości
1164. Grafika komputerowa i multimedia
1165. Grafika komputerowa i multimedia
1166. Menadżer projektów IT
1167. Menadżer projektów IT
1168. Menedżerskie studia podyplomowe-poziom MBA
1169. Zarządzanie siecią retail
1170. Studia podyplomowe-Executive MBA
1171. Zarządzanie ryzykiem w transporcie
1172. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
1173. Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
1174. Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
1175. Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
1176. HR Business Partner
1177. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Kraków
1178. Doradca podatkowy
1179. Analityk mediów społecznościowych
1180. Coaching w biznesie
1181. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1182. Komunikacja społeczna i nowe media
1183. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1184. Nowe media i grafika użytkowa
1185. projektowanie i organizacja szkoleń
1186. Psychologia Stosowana Społeczna
1187. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1188. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1189. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1190. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1191. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1192. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1193. Psychologia Stosowana Społeczna
1194. projektowanie i organizacja szkoleń
1195. Nowe media i grafika użytkowa
1196. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1197. Komunikacja społeczna i nowe media
1198. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1199. Coaching w biznesie
1200. Analityk mediów społecznościowych
1201. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
1202. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
1203. Resocjalizacja
1204. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika
1205. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
1206. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
1207. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika
1208. Resocjalizacja
1209. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
1210. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
1211. Handel Międzynarodowy
1212. International Business (studia w jęz. angielskim)
1213. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
1214. Turystyka Międzynarodowa
1215. Zarządzanie Projektami i Funduszami Unijnymi
1216. Zarządzanie Projektami i Funduszami Unijnymi
1217. Turystyka Międzynarodowa
1218. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
1219. International Business (studia w jęz. angielskim)
1220. Handel Międzynarodowy
1221. Fizjoterapia
1222. Fizjoterapia
1223. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
1224. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
1225. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
1226. Kryminalistyka
1227. Kryminalistyka i techniki śledcze
1228. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1229. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1230. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1231. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1232. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1233. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1234. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1235. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1236. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1237. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1238. Kryminalistyka i techniki śledcze
1239. Kryminalistyka
1240. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
1241. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
1242. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
1243. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Cieszyn
1244. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Częstochowa
1245. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Kraków
1246. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Olkusz
1247. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Żywiec
1248. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Strzelce Opolskie
1249. International Business
1250. International Tourism
1251. Inżynier systemów informatycznych
1252. Logistyka i transport
1253. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1254. Zarządzanie jakością
1255. Administracja publiczna - Żywiec
1256. Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów, nauczycieli religii
1257. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1258. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
1259. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1260. Kadry i płace w praktyce
1261. Marketing i zarządzanie sprzedażą
1262. Psychologia w biznesie
1263. Rachunkowość i podatki
1264. Zarządzanie projektem
1265. Bezpieczeństwo i profilaktyka społeczna
1266. Opieka nad osobami starszymi
1267. Resocjalizacja
1268. Spedycja i Transport
1269. Inżynier Jakości
1270. Inżynier symulacji procesów logistycznych i produkcyjnych
1271. Logistyka i Transport
1272. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
1273. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
1274. Zarządzanie portami lotniczymi
1275. Prawo zamówień publicznych
1276. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Katowice
1277. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Katowice
1278. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - Katowice
1279. Logopedia - Katowice
1280. Neurologopedia - Katowice
1281. Socjoterapia i resocjalizacja - Katowice
1282. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - Katowice
1283. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Katowice
1284. Tyflopedagogika - Katowice
1285. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Katowice
1286. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Katowice
1287. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Katowice
1288. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - Katowice
1289. Integracja sensoryczna II ogr mejsca
1290. Analityk mediów społecznościowych
1291. Coaching w biznesie
1292. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1293. Nowe media i grafika użytkowa
1294. Projektowanie i organizacja szkoleń
1295. Psychologia Stosowana Społeczna
1296. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1297. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1298. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1299. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Gr 1
1300. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Gr 2
1301. Tyflopedagogika - Gr 1
1302. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1303. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1304. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1305. Edukacja dla bezpieczeństwa - Cieszyn
1306. Integracja sensoryczna - Cieszyn
1307. Doradca podatkowy - Cieszyn
1308. Akademia profesjonalnego coachingu - Cieszyn
1309. Kadry i płace w praktyce - Cieszyn
1310. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Żywiec
1311. Prawo zamówień publicznych - Żywiec
1312. Menedżer jakości - Żywiec
1313. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1314. Menedżer jakości
1315. Menedżer jakości
1316. Menedżer projektu
1317. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1318. Rachunkowość i podatki
1319. ZwLiT
1320. Zarządzanie jakością
1321. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1322. Menedżer jakości
1323. Logistyka i transport
1324. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1325. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1326. Logistyka i transport
1327. Inżynier jakości
1328. Kadry i płace w praktyce
1329. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1330. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1331. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1332. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1333. Menedżer jakości
1334. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1335. Inżynieria jakości
1336. Marketing i zarządzanie sprzedażą
1337. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1338. Zarządzanie produkcją
1339. Menedżer projektu
1340. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1341. Zarządzanie produkcją
1342. Menedżer projektu
1343. Zarządzanie w logistyce i transporcie
1344. Zarządzanie jakością
1345. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1346. Menedżer jakości
1347. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1348. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1349. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1350. Zarządzanie produkcją
1351. Menedżer projektu
1352. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1353. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1354. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1355. Menedżer jakości
1356. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1357. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1358. Zarządzanie produkcją
1359. Menedżer projektu
1360. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1361. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1362. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1363. Sieci komputerowe i bazy danych
1364. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1365. Sieci komputerowe i bazy danych
1366. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1367. Inżynier jakości
1368. Kadry i płace w praktyce
1369. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1370. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1371. Zarządzanie jakością
1372. Menedżer jakości
1373. Menedżer jakości
1374. Financial engeneering
1375. Project Management
1376. International Business
1377. Mobile and Cloud computing
1378. Security and continuity of IT
1379. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1380. Zarządzanie zrównoważoną energią
1381. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1382. Zarządzanie zrównoważoną energią
1383. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1384. Zarządzanie zrównoważoną energią
1385. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1386. Inżynier symulacji
1387. Inżynier symulacji
1388. Informatyka przemysłowa
1389. Informatyka przemysłowa
1390. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1391. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1392. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1393. Menedżer logistyki
1394. Menedżer logistyki
1395. Menedżer logistyki
1396. Menedżer logistyki
1397. Menedżer zasobów ludzkich
1398. Menedżer projektu
1399. Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
1400. Menedżer zasobów ludzkich
1401. Menedżer projektu
1402. Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
1403. Administracja publiczna - Olkusz
1404. Administracja publiczna - Kraków
1405. Biologia - studia kwalifikacyjne
1406. Fizyka - studia kwalifikacyjne
1407. Geografia - studia kwalifikacyjne
1408. Historia - studia kwalifikacyjne
1409. Matematyka - studia kwalifikacyjne
1410. Menedżer klastra- Executive MBA
1411. Executive Master of Business Administration (dla branży wodociągowej)
1412. Wychowanie do życia w rodzinie- kwalifikacyjne studia podyplomowe
1413. Menedżer jakości - Cieszyn
1414. Surdologopedia - Cieszyn
1415. Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - Olkusz
1416. Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej - Olkusz
1417. Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe - Olkusz
1418. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Olkusz
1419. Akademia biznesu rodzinnego - Olkusz
1420. Transport i spedycja - Olkusz
1421. Menedżer w administracji
1422. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1423. Menedżer w administracji
1424. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1425. Zarządzanie jakością
1426. Menedżer w administracji
1427. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1428. Menedżer w administracji
1429. Zarządzanie jakością
1430. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1431. Zarządzanie zrównoważoną energią
1432. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1433. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1434. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1435. Zarządzanie produkcją
1436. Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
1437. Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
1438. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
1439. Analityk biznesowy
1440. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
1441. Analityk biznesowy
1442. Ekonomia menedżerska
1443. Analityk rynku
1444. Ekonomia menedżerska
1445. Dyplomacja
1446. Dyplomacja
1447. Logistyka w MŚP
1448. Logistyka handlu i dystrybucji
1449. Logistyka w MŚP
1450. Logistyka handlu i dystrybucji
1451. Menedżer projektu IT
1452. Analityk biznesowy
1453. Menedżer projektu IT
1454. Analityk biznesowy
1455. Administracja publiczna
1456. Cyfryzacja w administracji
1457. Infobrokering i analiza informacji
1458. Zarządzanie środowiskowe w administracji
1459. Administracja w biznesie
1460. Administracja publiczna
1461. Cyfryzacja w administracji
1462. Infobrokering i analiza informacji
1463. Zarządzanie środowiskowe w administracji
1464. Administracja w biznesie
1465. Kadry i płace w praktyce
1466. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1467. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1468. Kadry i płace w praktyce
1469. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1470. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1471. Media cyfrowe i metody badań w Internecie
1472. Media cyfrowe i metody badań w Internecie
1473. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
1474. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
1475. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1476. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1477. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1478. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1479. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1480. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1481. Menedżer w administracji publicznej
1482. Doradztwo zawodowe i personalne
1483. Resocjalizacja z elementami socjoterapii
1484. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1485. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1486. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1487. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1488. Kryminalistyka i techniki śledcze
1489. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
1490. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
1491. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
1492. Kryminalistyka i techniki śledcze
1493. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
1494. Zarządzanie i dowodzenie w sytuac