Sign In     
ONLINE RECRUITMENT


Welcome to the recruitment system Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

WARNING!!!

Before accession to registration prepare the following documents:
- Id card,
- Leaving certificate
- Undergraduate degree (Candidates for a graduate degree),


Correctly fill ever field form. After registration you will not be able corrected data.

1. Informatyka Inżynierskie Niestacjonarne
2. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie Podyplomowe Niestacjonarne
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Podyplomowe studia niestacjonarne Cieszyn
4. Logopedia - Cieszyn
5. Rachunkowość i finanse - Cieszyn
6. Socjoterapia - Cieszyn
7. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Cieszyn
8. Menadżer kultury - Cieszyn
9. Zarządzanie małą firmą - Cieszyn
10. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektemi - Cieszyn
11. Menadżer jakości - Cieszyn
12. Kadry i płace w praktyce - Cieszyn
13. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Cieszyn
14. Kwalifikacje pedagogiczne - Cieszyn
15. Neurologopedia - Cieszyn
16. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych Podyplomowe Niestacjonarne
17. Gerontologia społeczna Podyplomowe Niestacjonarne
18. Sieci komputerowe i bazy danych
19. Sieci komputerowe i bazy danych S
20. Oprogramowanie systemow N
21. Grafika komputerowa N
22. inzynier systemow przetwarzania danych
23. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi N
24. Aplikacje mobilne N
25. Oprogramowanie Systemow S
26. Grafika Komputerowa S
27. ISPD S
28. Projektowanie i Zarządzanie Serwisami Internetowymi S
29. Aplikacje Mobilne S
30. Zast Sieci Komputerowych 2N
31. bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych 2N
32. systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych 2N
33. grafika komputerowa 2N
34. menedżer projektu IT 2N
35. projektowanie sprzętu komputerowego 2N
36. zastosowanie sieci komputerowych 2D
37. bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych 2D
38. systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych 2D
39. grafika komputerowa 2D
40. projektowanie sprzętu komputerowego 2D
41. menedżer projektu IT 2D
42. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne L N
43. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną L N
44. resocjalizacja L N
45. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne L S
46. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną L S
47. resocjalizacja L S
48. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2N
49. opieka nad osobami starszymi 2N
50. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2S
51. Fizjoterapia N
52. Fizjoterapia S
53. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
54. resocjalizacja
55. prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
56. doradztwo zawodowe i coaching kariery
57. opieka nad osobami starszymi
58. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
59. resocjalizacja
60. prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
61. doradztwo zawodowe i coaching kariery
62. opieka nad osobami starszymi
63. zarządzanie przedsiębiorstwem
64. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
65. zarządzanie finansami
66. marketing i zarządzanie sprzedażą
67. psychologia w biznesie
68. zarządzanie jakością,
69. zarządzanie projektem
70. zarządzanie przedsiębiorstwem
71. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
72. zarządzanie finansami
73. marketing i zarządzanie sprzedażą
74. psychologia w biznesie
75. zarządzanie jakością,
76. zarządzanie projektem
77. zarządzanie menedżerskie
78. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
79. kadry i płace w praktyce
80. zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
81. zarządzanie sprzedażą
82. zarządzanie zasobami ludzkimi
83. psychologia zarządzania
84. doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami
85. logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
86. menedżer projektu
87. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
88. zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
89. zarządzanie kryzysem w organizacji
90. International Business
91. zarządzanie menedżerskie
92. rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
93. kadry i płace w praktyce
94. zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
95. zarządzanie sprzedażą
96. zarządzanie zasobami ludzkimi
97. psychologia zarządzania
98. doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami
99. logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
100. menedżer projektu
101. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
102. zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
103. zarządzanie kryzysem w organizacji
104. International Business
105. administracja publiczna i samorządowa
106. administracja skarbowo – celna
107. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
108. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
109. prawo w biznesie
110. administracja publiczna i samorządowa
111. administracja skarbowo – celna
112. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
113. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
114. prawo w biznesie
115. organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
116. bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych   przedsiębiorstw
117. wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
118. bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
119. organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
120. bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych   przedsiębiorstw
121. wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
122. bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
123. rachunkowość i podatki
124. bankowość i ubezpieczenia
125. doradztwo finansowe
126. ekonomia menadżerska
127. rachunkowość i podatki
128. bankowość i ubezpieczenia
129. doradztwo finansowe
130. ekonomia menadżerska
131. specjalizacja tłumaczeniowa
132. specjalizacja filologia angielska z językiem hiszpańskim
133. specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
134. specjalizacja filologia angielska z językiem niemieckim
135. specjalizacja tłumaczeniowa
136. specjalizacja filologia angielska z językiem hiszpańskim
137. specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
138. specjalizacja filologia angielska z językiem niemieckim
139. logistyka i transport
140. inżynier jakości
141. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
142. zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
143. zarządzanie portami lotniczymi
144. logistyka i transport
145. inżynier jakości
146. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
147. zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
148. socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
149. zarządzanie zasobami ludzkimi
150. psychologia społeczna stosowana
151. komunikacja i negocjacje w biznesie,
152. socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
153. zarządzanie zasobami ludzkimi
154. psychologia społeczna stosowana
155. komunikacja i negocjacje w biznesie
156. handel międzynarodowy
157. turystyka międzynarodowa
158. zarządzanie projektami i funduszami unijnymi
159. International business
160. International tourism
161. handel międzynarodowy
162. turystyka międzynarodowa
163. zarządzanie projektami i funduszami unijnymi
164. International business
165. International tourism
166. zarządzanie w administracji publicznej
167. zarządzanie w administracji publicznej
168. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem angielskim
169. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem rosyjskim
170. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem niemieckim
171. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem angielskim
172. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem rosyjskim
173. specjalizacja filologia hiszpańska z językiem niemieckim
174. zarządzanie portami lotniczymi
175. projektowanie i organizacja szkoleń
176. projektowanie i organizacja szkoleń
177. rachunkowość i podatki
178. marketing i zarzadzanie sprzedażą
179. administracja publiczna i gospodarka samorządowa
180. psychologia biznesu
181. zarządzanie jakością;
182. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
183. logistyka i transport;
184. bezpieczeństwo i profilaktyka społeczna;
185. resocjalizacja;
186. opieka nad osobami starszymi
187. rachunkowość i podatki
188. marketing i zarzadzanie sprzedażą
189. administracja publiczna i gospodarka samorządowa
190. psychologia biznesu
191. zarządzanie jakością;
192. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
193. logistyka i transport;
194. urządzenia i systemy teleinformatyki;
195. Administrator sieci i systemów komputerowych
196. grafika i animacje komputerowe.
197. logistyka i transport;
198. inżynier jakości;
199. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
200. inżynieria przedsięwzięć budowlanych;
201. zarządzanie środowiskiem i recycling;
202. zarządzanie energią.
203. rachunkowość i podatki;
204. marketing i zarządzanie sprzedażą;
205. zarządzanie przedsiębiorstwem;
206. administracja publiczna i gospodarka samorządowa;
207. psychologia w biznesie;
208. zarządzanie zasobami ludzkimi;
209. zarządzanie biznesem polsko-czeskim
210. zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie;
211. zarządzanie przedsiębiorstwem;
212. kadry i płace w praktyce;
213. technologie informatyczne w inżynierii produkcji;
214. zarządzanie jakością;
215. zarządzanie w logistyce i transporcie
216. zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie;
217. zarządzanie przedsiębiorstwem;
218. kadry i płace w praktyce;
219. technologie informatyczne w inżynierii produkcji;
220. zarządzanie jakością;
221. zarządzanie w logistyce i transporcie
222. Business Intelligence – systemy wspomagania decyzji;
223. Akademia profesjonalnego coachingu
224. Menedżer ekologii
225. Menedżer innowacji
226. Menedżer logistyki
227. Menedżer ryzyka
228. NLP w biznesie
229. Ochrona danych osobowych  w administracji i w biznesie
230. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
231. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
232. Psychologia w biznesie
233. Rachunkowość i finanse;
234. Sieci komputerowe i bazy danych;
235. Wycena nieruchomości
236. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem;
237. Zarządzanie nieruchomościami
238. Zarządzanie zasobami ludzkimi
239. Doradca zawodowy
240. Doradca zawodowy;
241. Dydaktyka przedsiębiorczości;
242. Edukacja dla bezpieczeństwa;
243. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe;
244. Socjoterapia;
245. Surdopedagogika;
246. Technologia informacyjna i informatyka w szkole;
247. Tyflopedagogika;
248. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
249. Zarządzanie placówkami oświatowymi;
250. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
251. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
252. Administrator bezpieczeństwa informacji;
253. Informatyczne systemy zarządzania;
254. Administracja samorządowa i rozwój regionalny;
255. Controling i audit w przedsiębiorstwie;
256. Grafika komputerowa i multimedia;
257. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
258. Logopedia;
259. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji;
260. Akademia menedżerów IT;
261. Zastosowanie e-marketingu w praktyce;
262. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
263. Administrator baz danych w środowisku Microsoft;
264. Akademia sprzedaży;
265. Kadry i płace w praktyce;
266. Komunikacja społeczna i public relations
267. Multimedialny warsztat pracy nauczyciela;
268. Projektowanie multimedialnych serwisów internetowych;
269. Zarządzanie gospodarką energetyczną
270. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
271. Zaawansowane narzędzia coachingowe
272. Business coaching
273. E-administracja;
274. Korekcja wad postawy;
275. Neurorehabilitacja;
276. Terapia manualna;
277. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem imprez masowych
278. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza
279. Neurologopedia;
280. Menedżer sprzedaży B2B;
281. Menedżer jakości
282. Podyplomowe studium bezpieczeństwa biznesu
283. Akademia administratorów CISCO;
284. Zarządzanie projektami
285. Akademia trenerów biznesu
286. Zaawansowane narzędzia trenerskie
287. Profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania;
288. Gerontologia społeczna
289. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych
290. Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
291. Podyplomowe studium wywiadu
292. Zarządzanie zasobami ludzkimi w górnictwie
293. Executive master of business administration
294. Menedżerskie studia podyplomowe-Executive MBA
295. Zarządzanie procesami logistycznymi-Master of business engineering MBE
296. MBA w placówkach ochrony zdrowia
297. Menedżer sprzedaży w branży motoryzacyjnej - car fleet management;
298. Menedżer kultury
299. Zarządzanie małą firmą
300. Zarządzanie BHP
301. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
302. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
303. MBA w placówkach ochrony zdrowia
304. Akademia trenerów biznesu
305. Zarządzanie zasobami ludzkimi
306. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
307. Logopedia
308. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
309. Kadry i płace w praktyce
310. Rachunkowość i finanse
311. Zarządzanie BHP
312. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
313. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
314. Neurologopedia
315. Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
316. Logopedia
317. Logopedia
318. Neurologopedia
319. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
320. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
321. Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
322. Rachunkowość i finanse
323. Akademia trenerów biznesu
324. Menedżerskie studia podyplomowe – Executive MBA
325. Zarządzanie zasobami ludzkimi
326. Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
327. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
328. Akademia administratorów CISCO
329. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – BHP
330. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych - Kraków
331. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie
332. Akademia Profesjonalnego Coachingu - Kraków
333. Menedżerskie studia podyplomowe
334. Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna - Kraków
335. MBA w placówkach ochrony zdrowia - Kraków
336. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - Kraków
337. Logopedia - Kraków
338. Neurologopedia - Kraków
339. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
340. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Kraków
341. Inżynier Jakości
342. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
343. Logistyka i Transport
344. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
345. Zarządzanie energią
346. Zarządzanie środowiskiem i recycling
347. Zarządzanie zasobami ludzkimi
348. Zarządzanie przedsiębiorstwem
349. Zarządzanie Biznesem Polsko-Czeskim
350. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
351. Psychologia w Biznesie
352. Rachunkowość i Podatki
353. Administracja Publiczna i Gospodarka Samorządowa
354. Kadry i płace w praktyce
355. Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
356. Zarzadzanie w logistyce i transporcie
357. Zarządzanie jakością
358. Zarządzanie w logistyce i transporcie
359. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
360. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
361. Doradztwo POdatkowe
362. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
363. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
364. Logistyka i spedycja dla nauczycieli
365. Socjoterapia - Bielsko-Biała
366. Zastosowanie multimediów i technologii informacyjnej w edukacji
367. Logopedia - Bielsko Biała
368. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Bielsko Biała
369. Logopedia dofinansowana
370. Socjoterapia dofinansowana
371. Zastosowanie multimediów w edukacji dofinansowane
372. Rachunkowość zarządcza i controlling - dofinansowane
373. Seminarium doktorskie
374. Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia - Żywiec
375. Menedżer sprzedaży B2B- Kraków
376. Integracja sensoryczna
377. Kurs biznesowy
378. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - Kraków
379. Doradca podatkowy
380. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna - Kraków
381. Logopedia.
382. Zarządzanie i promocja w sporcie
383. Zarządzanie i promocja w sporcie
384. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
385. Nowe media i grafika użytkowa
386. Nowe media i grafika użytkowa
387. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
388. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
389. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
390. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
391. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
392. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
393. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
394. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
395. Bezpieczeństwo Informacji w systemach komputerowych
396. Bezpieczeństwo Informacji w Systemach Komputerowych
397. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
398. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
399. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Psychologia w Biznesie
400. Rachunkowość i podatki
401. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
402. Zarządzanie zasobami ludzkimi
403. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
404. filologia angielska specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
405. filologia angielska specjalizacja filologia angielska z językiem rosyjskim
406. IT Project Manager
407. Grafika komputerowa
408. Sieci komputerowe i bazy danych
409. Systemy Informatyczne w Logistyce i Magazynowaniu
410. Administracja publiczna
411. Zarządzania zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
412. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
413. Zarządzanie przedsiębiorstwem
414. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
415. Kryminalistyka i techniki śledcze
416. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
417. Kryminalistyka i techniki śledcze
418. Inżynier systemów przetwarzania danych
419. Grafika komputerowa
420. Sieci komputerowe i bazy danych
421. Oprogramowanie systemów
422. Inżynier systemów przetwarzania danych
423. Inżynier Jakości
424. Zarządzanie zasobami ludzkimi
425. rachunkowość i podatki
426. marketing i zarządzanie sprzedażą
427. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
428. psychologia w biznesie
429. logistyka i transport
430. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
431. zarządzanie jakością
432. Logistyka i Transport
433. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
434. Inżynier Jakości
435. Inżynier Jakości
436. Zarządzanie energią
437. Zarządzanie środowiskiem i recycling
438. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
439. Logistyka i Transport
440. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
441. Zarządzanie gospodarką komunalną i recycling
442. Zarządzanie w ochronie środowiska
443. Handel Międzynarodowy
444. Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
445. Turystyka Międzynarodowa
446. Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
447. Turystyka Międzynarodowa
448. Handel Międzynarodowy
449. Informatyczne systemy w logistyce i magazynowaniu
450. Inżynier Jakości
451. Logistyka i Transport
452. Technologie Informatyczne w Logistyce
453. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
454. Zarządzanie magazynami
455. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
456. Menedżer Projektu
457. Zarządzanie Kryzysem w Organizacji
458. Inżynier Jakości
459. Logistyka i Transport
460. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
461. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
462. Inżynier Jakości
463. Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
464. Pośrednictwo w obrocie nieruchomosciami
465. Administracja samorządowa
466. Administracja skarbowo - celna
467. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
468. Prawo w biznesie
469. Administracja bezpieczeństwa publicznego
470. Administracja publiczna
471. Administracja skarbowo - celna
472. Pośrednictwo w obrocie nieruchomosciami
473. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
474. Prawo w biznesie
475. Administracja samorządowa
476. bezpieczeństwo i profilatktyka społeczna
477. resocjalozacja
478. opieka nad osobami starszymi
479. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
480. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
481. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
482. Filologia angielska z językiem hiszpańskim
483. Filologia angielska z językiem niemieckim
484. Filologia angielska z językiem rosyjskim
485. Filologia angielska tłumaczeniowa
486. Filologia angielska z językiem hiszpańskim
487. Filologia angielska z językiem niemieckim
488. Filologia angielska z językiem rosyjskim
489. Filologia angielska tłumaczeniowa
490. Filologia hiszpańska z językiem angielskim
491. Filologia hiszpańska z językiem niemieckim
492. Filologia hiszpańska tłumaczeniowa
493. Filologia hiszpańska z językiem angielskim
494. Filologia hiszpańska z językiem niemieckim
495. Filologia hiszpańska z językiem rosyjskim
496. zarządzanie przedsiębiorstwem
497. rachunkowość i podatki
498. zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe
499. marketing i zarządzanie sprzedażą
500. psychologia w biznesie
501. zarządzanie jakością
502. zarządzanie jakością
503. kadry i płace
504. kadry i płace
505. doradztwo zawodowe
506. doradztwo zawodowe
507. zarządzanie i promocja w sporcie
508. zarządzanie i promocja w sporcie
509. Zarządzanie informacją w biznesie – Wywiad gospodarczy
510. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci
511. Surdologopedia
512. Menadżer Klastra – Executive MBA
513. Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
514. Zarządzanie zasobami ludzkimi (straż pożarna)
515. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
516. Certyfikowany doradca polityczny
517. Polityka Personalna w Administracji Publicznej
518. Logistyka i transport
519. Inżynier BHP
520. Inżynier jakości
521. Menedżer projektu
522. Inżynier BHP
523. Inżynier jakości
524. Logistyka i transport
525. Menedżer projektu
526. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
527. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
528. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
529. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
530. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
531. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
532. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
533. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
534. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
535. Kadry i płace w praktyce
536. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
537. Logopedia - Żywiec
538. Polityka Personalna w Administracji Publicznej
539. Doradca Podatkowy - Cieszyn
540. Grafika i animacje komputerowe - Cieszyn
541. Inżynier systemów przetwarzania danych - Cieszyn
542. Kreowanie Marki i Sukcesu Biznesowego WSB Executive
543. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
544. Administrator sieci i systemów komputerowych
545. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Cieszyn
546. Rachunkowość i podatki
547. Aplikacje mobilne
548. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
549. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studia Podyplomowe Niestacjonarne Cieszyn
550. Współczesna resocjalizacja i profilaktyka społeczna
551. Seminarium Doktorskie
552. Bankowość i ubezpieczenia
553. Doradztwo finansowe
554. Ekonomia menadżerska
555. Rachunkowość i podatki
556. Rachunkowość i podatki
557. Ekonomia menadżerska
558. Doradztwo finansowe
559. Bankowość i ubezpieczenia
560. Zarządzanie portami lotniczymi
561. Aplikacje mobilne
562. Grafika komputerowa
563. Inżynier systemów przetwarzania danych
564. Oprogramowanie systemów
565. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
566. Sieci komputerowe i bazy danych
567. Aplikacje mobilne
568. Grafika komputerowa
569. Inżynier systemów przetwarzania danych
570. Oprogramowanie systemów
571. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
572. Sieci komputerowe i bazy danych
573. Administracja publiczna i samorządowa
574. Administracja skarbowa i celna
575. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
576. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
577. Administracja publiczna i samorządowa
578. Administracja skarbowa i celna
579. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
580. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
581. Seminarium doktorskie
582. Kadry i Płace w praktyce - Cz
583. Controlling i audyt w przedsiębiorstwie - Cz
584. Akademia Profesjonalnego Coachingu -Cz
585. Menedżerskie Studia Podyplomowe - Executive MBA - Cz
586. Menadżer motoryzacji -Cz
587. Menadżer innowacji - Cz
588. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Cz
589. Zarządzanie BHP -Cz
590. Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Cz
591. Logistyka i spedycja dla nauczycieli
592. Bezpieczeństwo w portach lotniczych
593. Logopedia - Częstochowa
594. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Częstochowa
595. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci
596. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Częstochowa
597. Kadry i płace w praktyce - Czestochowa
598. Menedżer innowacji - Częstochowa
599. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu ludźmi
600. Akademia Menedżera Sprzedaży
601. Przygotowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe
602. Filozofia i etyka kwalifikacyjne studia podyplomowe
603. Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
604. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania
605. Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
606. Zarządzanie procesami logistycznymi-Master of business engineering MBE
607. Menedżerskie studia podyplomowe Executive MBA - Żywiec
608. Menedżerskie studia podyplomowe Executive MBA - Olkusz
609. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci -Olkusz
610. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Żywiec
611. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Kraków
612. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Cieszyn
613. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci-Częstochowa
614. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Częstochowa
615. Zarządzanie placówkami oświatowymi-Żywiec
616. International Business
617. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
618. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
619. International Business
620. International Tourism
621. Systemy Informatyczne w Logistyce i Magazynowaniu
622. Systemy Informatyczne w Logistyce i Magazynowaniu
623. Surdologopedia - Żywiec
624. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Żywiec
625. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
626. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
627. Bezpieczeństwo informacji
628. Bezpieczeństwo informacji
629. Kryminalistyka i techniki śledcze
630. Kryminalistyka i techniki śledcze
631. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
632. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
633. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
634. Kadry i płace w praktyce
635. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
636. Psychologia w Biznesie
637. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
638. Psychologia w Biznesie
639. Zarządzanie Jakością
640. Zarządzanie Projektem
641. Zarządzanie Jakością
642. Zarządzanie Projektem
643. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
644. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
645. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
646. Kadry i płace w praktyce
647. Inżynier Jakości
648. Logistyka i Transport
649. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
650. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
651. Zarządzanie portami lotniczymi
652. Inżynier Jakości
653. Logistyka i Transport
654. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
655. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
656. Zarządzanie portami lotniczymi
657. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Bytom
658. Doradca zawodowy - Bytom
659. Edukacja dla bezpieczeństwa - Bytom
660. Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe - Bytom
661. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Bytom
662. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Bytom
663. Logopedia - Bytom
664. Surdologopedia - Bytom
665. Neurologopedia - Bytom
666. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Bytom
667. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Bytom
668. Socjoterapia - Bytom
669. Wychowanie do życia w rodzinie- kwalifikacyjne studia podyplomowe - Bytom
670. Surdopedagogika - Bytom
671. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Bytom
672. Tyflopedagogika - Bytom
673. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Bytom
674. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Bytom
675. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
676. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
677. Zarządzanie procesami w administracji
678. Zarządzanie procesami w administracji
679. Grafika komputerowa
680. Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
681. Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych
682. Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej
683. Wycena nieruchomości - Częstochowa
684. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
685. Rachunkowość i Podatki
686. Zarządzanie Finansami
687. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
688. Psychologia w Biznesie
689. Zarządzanie Jakością
690. Zarządzanie Projektem
691. Resocjalizacja
692. Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
693. Czyste technologie w energetyce i motoryzacji
694. Psychologia Społeczna Stosowana
695. Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
696. Resocjalizacja
697. IT Project Manager
698. Coaching w biznesie
699. Analityk mediów społecznościowych
700. Coaching w biznesie
701. Analityk mediów społecznościowych
702. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
703. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
704. Cloud computing
705. Cloud computing
706. Zarządzanie procesami w administracji
707. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
708. Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie
709. Marketing i zarządzanie sprzedażą
710. Zarządzanie procesami w administracji
711. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
712. Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie
713. Marketing i zarządzanie sprzedażą
714. Język angielski w biznesie i turystyce
715. Język angielski w biznesie i turystyce
716. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
717. Organizacja i zarządzanie w funkcjonowaniu służb mundurowych
718. Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
719. Przetwarzanie danych w systemach komputerowych
720. Systemy rzeczywistości wirtualnej
721. Systemy rzeczywistości wirtualnej
722. Zarządzanie przedsiębiorstwem
723. Zarządzanie przedsiębiorstwem
724. Aplikacje mobilne
725. Oprogramowanie systemów
726. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
727. Aplikacje mobilne
728. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
729. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
730. Coaching i mentoring
731. Coaching i mentoring
732. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
733. E-administracja
734. E-administracja
735. Sieci komputerowe i bazy danyh
736. Edukacja dla bezpieczeństwa - Olkusz
737. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Olkusz
738. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Olkusz
739. Akademia Menedżera Sprzedaży Cieszyn
740. Akademia Menedżera Sprzedaży Kraków
741. Menedżerskie studia podyplomowe Executive MBA - Kraków
742. Akademia trenerów biznesu - Kraków
743. Akademia trenerów biznesu - Częstochowa
744. Akademia Menedżera Sprzedaży Częstochowa
745. Master Coaching - Zaawansowane Techniki Coachingowe
746. Rachunkowość i finanse - Żywiec
747. HR Manager
748. HR Manager - Częstochowa
749. Akademia Lean Six Sigma
750. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Cieszyn
751. Socjoterapia - Kraków
752. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Kraków
753. Surdopedagogika - Kraków
754. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Wadowice
755. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Kraków
756. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Nowy Sącz
757. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Tarnów
758. Socjoterapia - Nowy Sącz
759. Socjoterapia - Tarnów
760. Logopedia - Nowy Sącz
761. Logopedia - Tarnów
762. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Nowy Sącz
763. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Tarów
764. Surdopedagogika - Nowy Sącz
765. Surdopedagogika - Tarnów
766. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Nowy Sącz
767. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia - Tarnów
768. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci - Nowy Sącz
769. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci - Tarnów
770. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Nowy Sącz
771. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Tarnów
772. Neurologopedia - Nowy Sącz
773. Neurologopedia - Tarnów
774. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Nowy Sącz
775. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Tarnów
776. Psychokorekcja zaburzeń zachowania - Kraków
777. Edukacja dla bezpieczeństwa - Nowy Sącz
778. Edukacja dla bezpieczeństwa - Tarnów
779. Edukacja dla bezpieczeństwa - Kraków
780. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
781. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przesiębiorstwem
782. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
783. Kadry i Płace
784. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
785. Psychologia w Biznesie
786. Zarządzanie Jakością
787. Zarządzanie Projektem
788. Zarządzanie Projektem
789. Zarządzanie Jakością
790. Psychologia w Biznesie
791. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
792. Kadry i Płace
793. Zarządzanie Finansami i Inwestycje Giełdowe
794. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przesiębiorstwem
795. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
796. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
797. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
798. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
799. Nowe media i grafika użytkowa
800. projektowanie i organizacja szkoleń
801. Coaching w biznesie
802. Analityk mediów społecznościowych
803. Analityk mediów społecznościowych
804. Coaching w biznesie
805. projektowanie i organizacja szkoleń
806. Nowe media i grafika użytkowa
807. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
808. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
809. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
810. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
811. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
812. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
813. Resocjalizacja
814. Resocjalizacja
815. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
816. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
817. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
818. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
819. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
820. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
821. Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
822. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
823. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
824. Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej
825. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
826. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
827. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej
828. Bankowość i ubezpieczenia
829. Doradztwo finansowe
830. Rachunkowość i podatki
831. Ekonomia menadżerska
832. Ekonomia menadżerska
833. Rachunkowość i podatki
834. Doradztwo finansowe
835. Bankowość i ubezpieczenia
836. Handel Międzynarodowy
837. Turystyka Międzynarodowa
838. International Business (studia w jęz. angielskim)
839. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
840. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
841. International Business (studia w jęz. angielskim)
842. Turystyka Międzynarodowa
843. Handel Międzynarodowy
844. Inżynier Jakości
845. Logistyka i Transport
846. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
847. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
848. Zarządzanie portami lotniczymi
849. Sieci Komputerowe
850. Sieci Komputerowe
851. Aplikacje mobilne
852. Cloud computing
853. Grafika komputerowa
854. Inżynier systemów przetwarzania danych
855. Oprogramowanie systemów
856. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
857. Systemy rzeczywistości wirtualnej
858. Sieci Komputerowe
859. Sieci komputerowe i bazy danych
860. Sieci komputerowe i bazy danych
861. Sieci Komputerowe
862. Systemy rzeczywistości wirtualnej
863. Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
864. Oprogramowanie systemów
865. Inżynier systemów przetwarzania danych
866. Grafika komputerowa
867. Cloud computing
868. Aplikacje mobilne
869. Administracja publiczna i samorządowa
870. Administracja skarbowa i celna
871. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
872. E-administracja
873. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
874. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
875. E-administracja
876. Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
877. Administracja skarbowa i celna
878. Administracja publiczna i samorządowa
879. Zarządzanie zasobami ludzkimi
880. Filologia angielska
881. Język angielski w biznesie i turystyce
882. Język angielski w biznesie i turystyce
883. Filologia angielska
884. Fizjoterapia
885. Fizjoterapia
886. Bezpieczeństwo informacji
887. Kryminalistyka i techniki śledcze
888. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
889. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
890. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
891. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
892. Kryminalistyka i techniki śledcze
893. Bezpieczeństwo informacji
894. Kryminalistyka
895. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
896. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
897. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
898. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
899. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
900. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
901. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
902. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
903. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
904. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa
905. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
906. Kryminalistyka
907. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
908. Kryminalistyka
909. Doradca zawodowy - Bielsko Biała
910. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Bielsko Biała
911. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Bielsko Biała
912. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Bielsko Biała
913. Data Scientist
914. Sieci komputerowe i Internet rzeczy
915. Controlling i audit w przedsiębiorstwie - Cieszyn
916. MBA w placówkach ochrony zdrowia - Częstochowa
917. Administracja samorządowa i rozwój regionalny - Żywiec
918. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - Kraków
919. Doradca finansów osobistych
920. Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń
921. Lean Management
922. Certyfikowany doradca finansowy
923. Dydaktyka przedsiębiorczości - Częstochowa
924. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Częstochowa
925. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Częstochowa
926. Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe - Częstochowa
927. Zarządzanie rozwojem w biznesie
928. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Żywiec
929. Edukacja dla bezpieczeństwa - Żywiec
930. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - Żywiec
931. Kadry i płace w praktyce - Żywiec
932. Lean Management - Cieszyn
933. Integracja sensoryczna - Kraków
934. Język angielski w edukacji wczesnoszkolenj i przedszkolnej - Kraków
935. Przedsiębiorczość - Kraków
936. Przedsiębiorczość - Częstochowa
937. Tyflopedagogika - Częstochowa
938. Zarządzanie rozwojem w biznesie - Częstochowa
939. Rachunkowość i finanse - Częstochowa
940. Menadżer motoryzacji
941. Psychokorekcja zaburzeń zachowania
942. Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
943. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Olkusz
944. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Olkusz
945. Ochrona Danych Osobowych w Administracji i Biznesie - Cieszyn
946. Kadry i płace w praktyce - Kraków
947. Socjoterapia i resocjalizacja - Kraków
948. Socjoterapia i resocjalizacja - Bielsko - Biała
949. Socjoterapia i resocjalizacja
950. Akademia biznesu rodzinnego
951. Transport i spedycja
952. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
953. Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce
954. Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne
955. Akademia biznesu Polska-Chiny
956. Menedżer Motoryzacji Executive MBA
957. Rachunkowość i Podatki w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
958. kurs angielskiego
959. Inżynieria ruchu
960. Systemy informatyczne w transporcie
961. Spedycja w transporcie
962. Inżynieria ruchu
963. Systemy informatyczne w transporcie
964. Spedycja w transporcie
965. Logistyka transportu
966. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
967. Systemy informatyczne w transporcie
968. Systemy informatyczne w transporcie
969. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
970. Logistyka transportu
971. Transport szynowy
972. Transport szynowy
973. Transport szynowy
974. Transport szynowy
975. Transport szynowy
976. Transport szynowy
977. Transport szynowy
978. Transport szynowy
979. Transport szynowy
980. Transport szynowy
981. Transport szynowy
982. Transport szynowy
983. Transport szynowy
984. Transport szynowy
985. Transport szynowy
986. Transport szynowy
987. Transport szynowy
988. Transport szynowy
989. Inżynieria ruchu
990. Inżynieria ruchu
991. Prawo w biznesie
992. Prawo w biznesie
993. Konsulting gospodarczy
994. Konsulting gospodarczy
995. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
996. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
997. Zarządzanie jakością
998. Zarządzanie jakością
999. Kadry i płace w praktyce
1000. Negocjacje w biznesie
1001. Administracja publiczna i samorządowa
1002. Transport i spedycja
1003. Administracja publiczna i samorządowa
1004. Negocjacje w biznesie
1005. Kadry i płace w praktyce
1006. Transport i spedycja
1007. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
1008. Cloud Computing
1009. Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
1010. Cloud Computing
1011. Zarządzanie i inżynieria procesów produkcyjnych
1012. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1013. Kadry i płace w praktyce
1014. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1015. Kryminalistyka i techniki śledcze
1016. Zarządzanie kryzysowe
1017. Zarządzanie kryzysowe
1018. Kryminalistyka i techniki śledcze
1019. Menedżer projektu
1020. Prawo w biznesie
1021. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1022. Zarządzanie produkcją
1023. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1024. Zarządzanie w administracji
1025. Zarządzanie w administracji
1026. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1027. Zarządzanie produkcją
1028. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1029. Prawo w biznesie
1030. Menedżer projektu
1031. Menedżer projektu
1032. Prawo w biznesie
1033. Zarządzanie produkcją
1034. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1035. Zarządzanie w administracji
1036. Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - Kraków
1037. Doradzca zawodowy - Cieszyn
1038. Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - Cieszyn
1039. Gerontologia społeczna - Cieszyn
1040. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1041. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem imprez masowych - Cieszyn
1042. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cieszyn
1043. Surdopedagogika - Cieszyn
1044. Kryminalistyka
1045. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
1046. Psychologia w Biznesie
1047. Rachunkowość i Podatki
1048. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
1049. Marketing i Zarządzanie Sprzedażą
1050. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
1051. Kadry i płace w praktyce
1052. Marketing i zarządzanie sprzedażą
1053. Organizacja i zarządzanie w funkcjonowaniu służb mundurowych
1054. Psychologia w biznesie
1055. Rachunkowość i podatki
1056. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1057. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
1058. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1059. Logistyka i transport
1060. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1061. Zarządzanie i inżynieria procesów produkcyjnych
1062. Zarządzanie Jakością
1063. Logistyka i Transport
1064. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
1065. Zarządzanie Jakością
1066. Analityk mediów społecznościowych
1067. Coaching w biznesie
1068. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1069. Nowe media i grafika użytkowa
1070. Projektowanie i organizacja szkoleń
1071. Psychologia Stosowana Społeczna
1072. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1073. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1074. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1075. Konsultant - doradca biznesowy
1076. Akademia Trenerów Lean Management
1077. Innowacyjne zarządzanie gospodarką energetyczną
1078. Executive train the trainers
1079. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1080. Zarządzanie jakością
1081. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1082. Zarządzanie w logistyce i transporcie
1083. Kadry i płace w praktyce
1084. Rachunkowość i podatki
1085. Ratownictwo Medyczne
1086. Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
1087. Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - Bielsko Biała
1088. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne - Bielsko-Biała
1089. Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Cieszyn
1090. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Częstochowa
1091. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1092. Zarządzanie jakością
1093. Inżynieria ruchu
1094. Logistyka transportu
1095. Systemy informatyczne w transporcie
1096. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1097. Transport szynowy
1098. Inżynieria ruchu
1099. Logistyka transportu
1100. Systemy informatyczne w transporcie
1101. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1102. Transport szynowy
1103. Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance w przedsiębiorstwie
1104. Ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwie
1105. Psychologia menedżerska
1106. Menedżer w administracji publicznej
1107. Konsulting w biznesie
1108. Menedżer jakości
1109. Menedżer jakości
1110. Menedżer w administracji publicznej
1111. Konsulting w biznesie
1112. Psychologia menedżerska
1113. Menedżer jakości
1114. Menedżer jakości
1115. Komunikacja społeczna i nowe media
1116. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1117. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1118. Komunikacja społeczna i nowe media
1119. Finanse i inwestycje giełdowe
1120. Finanse i inwestycje giełdowe
1121. Inżynier symulacji procesów logistycznych i produkcyjnych
1122. Inżynier symulacji procesów logistycznych i produkcyjnych
1123. Grafika komputerowa i projektowanie WWW
1124. Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
1125. Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
1126. Grafika komputerowa i projektowanie WWW
1127. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
1128. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
1129. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1130. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1131. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1132. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1133. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1134. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1135. Systemy informatyczne w transporcie
1136. Systemy informatyczne w transporcie
1137. Logistyka i spedycja w transporcie
1138. Logistyka i spedycja w transporcie
1139. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
1140. Zarządzanie w administracji
1141. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1142. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1143. Menedżer w administracji
1144. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1145. Zarządzanie w administracji
1146. Menedżer w administracji
1147. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1148. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1149. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1150. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1151. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1152. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1153. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1154. Inżynier systemów informatycznych
1155. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1156. Zarządzanie projektem
1157. Administracja publiczna
1158. Menedżerskie studia podyplomowe typu MBA
1159. Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych
1160. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
1161. Menedżer jakości
1162. Menedżer jakości
1163. Grafika komputerowa i multimedia
1164. Grafika komputerowa i multimedia
1165. Menadżer projektów IT
1166. Menadżer projektów IT
1167. Menedżerskie studia podyplomowe-poziom MBA
1168. Zarządzanie siecią retail
1169. Studia podyplomowe-Executive MBA
1170. Zarządzanie ryzykiem w transporcie
1171. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
1172. Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
1173. Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
1174. Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
1175. HR Business Partner
1176. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Kraków
1177. Doradca podatkowy
1178. Analityk mediów społecznościowych
1179. Coaching w biznesie
1180. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1181. Komunikacja społeczna i nowe media
1182. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1183. Nowe media i grafika użytkowa
1184. projektowanie i organizacja szkoleń
1185. Psychologia Stosowana Społeczna
1186. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1187. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1188. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1189. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1190. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1191. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1192. Psychologia Stosowana Społeczna
1193. projektowanie i organizacja szkoleń
1194. Nowe media i grafika użytkowa
1195. Komunikacji międzykulturowa i relacje interpersonalne
1196. Komunikacja społeczna i nowe media
1197. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1198. Coaching w biznesie
1199. Analityk mediów społecznościowych
1200. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
1201. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
1202. Resocjalizacja
1203. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika
1204. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
1205. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
1206. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika
1207. Resocjalizacja
1208. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
1209. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
1210. Handel Międzynarodowy
1211. International Business (studia w jęz. angielskim)
1212. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
1213. Turystyka Międzynarodowa
1214. Zarządzanie Projektami i Funduszami Unijnymi
1215. Zarządzanie Projektami i Funduszami Unijnymi
1216. Turystyka Międzynarodowa
1217. International Tourism (studia w jęz. angielskim)
1218. International Business (studia w jęz. angielskim)
1219. Handel Międzynarodowy
1220. Fizjoterapia
1221. Fizjoterapia
1222. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
1223. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
1224. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
1225. Kryminalistyka
1226. Kryminalistyka i techniki śledcze
1227. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1228. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1229. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1230. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1231. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1232. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1233. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
1234. Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
1235. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
1236. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1237. Kryminalistyka i techniki śledcze
1238. Kryminalistyka
1239. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
1240. Bezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
1241. Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
1242. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Cieszyn
1243. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Częstochowa
1244. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Kraków
1245. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Olkusz
1246. Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA - Żywiec
1247. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Strzelce Opolskie
1248. International Business
1249. International Tourism
1250. Inżynier systemów informatycznych
1251. Logistyka i transport
1252. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1253. Zarządzanie jakością
1254. Administracja publiczna - Żywiec
1255. Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów, nauczycieli religii
1256. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1257. Administracja publiczna i gospodarka samorządowa
1258. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1259. Kadry i płace w praktyce
1260. Marketing i zarządzanie sprzedażą
1261. Psychologia w biznesie
1262. Rachunkowość i podatki
1263. Zarządzanie projektem
1264. Bezpieczeństwo i profilaktyka społeczna
1265. Opieka nad osobami starszymi
1266. Resocjalizacja
1267. Spedycja i Transport
1268. Inżynier Jakości
1269. Inżynier symulacji procesów logistycznych i produkcyjnych
1270. Logistyka i Transport
1271. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
1272. Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
1273. Zarządzanie portami lotniczymi
1274. Prawo zamówień publicznych
1275. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Katowice
1276. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Katowice
1277. Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - Katowice
1278. Logopedia - Katowice
1279. Neurologopedia - Katowice
1280. Socjoterapia i resocjalizacja - Katowice
1281. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - Katowice
1282. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - Katowice
1283. Tyflopedagogika - Katowice
1284. Zarządzanie placówkami oświatowymi - Katowice
1285. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - Katowice
1286. Logistyka i spedycja dla nauczycieli - Katowice
1287. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - Katowice
1288. Integracja sensoryczna II ogr mejsca
1289. Analityk mediów społecznościowych
1290. Coaching w biznesie
1291. Komunikacja i negocjacje w biznesie
1292. Nowe media i grafika użytkowa
1293. Projektowanie i organizacja szkoleń
1294. Psychologia Stosowana Społeczna
1295. Socjologia Reklamy i Komunikacji Międzyludzkiej
1296. Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
1297. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
1298. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Gr 1
1299. Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - Gr 2
1300. Tyflopedagogika - Gr 1
1301. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1302. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1303. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1304. Edukacja dla bezpieczeństwa - Cieszyn
1305. Integracja sensoryczna - Cieszyn
1306. Doradca podatkowy - Cieszyn
1307. Akademia profesjonalnego coachingu - Cieszyn
1308. Kadry i płace w praktyce - Cieszyn
1309. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Żywiec
1310. Prawo zamówień publicznych - Żywiec
1311. Menedżer jakości - Żywiec
1312. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1313. Menedżer jakości
1314. Menedżer jakości
1315. Menedżer projektu
1316. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1317. Rachunkowość i podatki
1318. ZwLiT
1319. Zarządzanie jakością
1320. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1321. Menedżer jakości
1322. Logistyka i transport
1323. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1324. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1325. Logistyka i transport
1326. Inżynier jakości
1327. Kadry i płace w praktyce
1328. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1329. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1330. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1331. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1332. Menedżer jakości
1333. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
1334. Inżynieria jakości
1335. Marketing i zarządzanie sprzedażą
1336. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1337. Zarządzanie produkcją
1338. Menedżer projektu
1339. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1340. Zarządzanie produkcją
1341. Menedżer projektu
1342. Zarządzanie w logistyce i transporcie
1343. Zarządzanie jakością
1344. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1345. Menedżer jakości
1346. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1347. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1348. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1349. Zarządzanie produkcją
1350. Menedżer projektu
1351. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1352. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1353. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
1354. Menedżer jakości
1355. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1356. Rachunkowość i zarządzanie finansami
1357. Zarządzanie produkcją
1358. Menedżer projektu
1359. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym
1360. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1361. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1362. Sieci komputerowe i bazy danych
1363. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1364. Sieci komputerowe i bazy danych
1365. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1366. Inżynier jakości
1367. Kadry i płace w praktyce
1368. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1369. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1370. Zarządzanie jakością
1371. Menedżer jakości
1372. Menedżer jakości
1373. Financial engeneering
1374. Project Management
1375. International Business
1376. Mobile and Cloud computing
1377. Security and continuity of IT
1378. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1379. Zarządzanie zrównoważoną energią
1380. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1381. Zarządzanie zrównoważoną energią
1382. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1383. Zarządzanie zrównoważoną energią
1384. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1385. Inżynier symulacji
1386. Inżynier symulacji
1387. Informatyka przemysłowa
1388. Informatyka przemysłowa
1389. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
1390. Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
1391. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1392. Menedżer logistyki
1393. Menedżer logistyki
1394. Menedżer logistyki
1395. Menedżer logistyki
1396. Menedżer zasobów ludzkich
1397. Menedżer projektu
1398. Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
1399. Menedżer zasobów ludzkich
1400. Menedżer projektu
1401. Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
1402. Administracja publiczna - Olkusz
1403. Administracja publiczna - Kraków
1404. Biologia - studia kwalifikacyjne
1405. Fizyka - studia kwalifikacyjne
1406. Geografia - studia kwalifikacyjne
1407. Historia - studia kwalifikacyjne
1408. Matematyka - studia kwalifikacyjne
1409. Menedżer klastra- Executive MBA
1410. Executive Master of Business Administration (dla branży wodociągowej)
1411. Wychowanie do życia w rodzinie- kwalifikacyjne studia podyplomowe
1412. Menedżer jakości - Cieszyn
1413. Surdologopedia - Cieszyn
1414. Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - Olkusz
1415. Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej - Olkusz
1416. Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe - Olkusz
1417. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Olkusz
1418. Akademia biznesu rodzinnego - Olkusz
1419. Transport i spedycja - Olkusz
1420. Menedżer w administracji
1421. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1422. Menedżer w administracji
1423. Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1424. Zarządzanie jakością
1425. Menedżer w administracji
1426. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1427. Menedżer w administracji
1428. Zarządzanie jakością
1429. Zarządzanie infrastrukturą publiczną
1430. Zarządzanie zrównoważoną energią
1431. Grafika komputerowa i projektowanie serwisów www
1432. Oprogramowanie systemów i aplikacje mobilne
1433. Systemy przetwarzania danych i cloud computing
1434. Zarządzanie produkcją
1435. Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
1436. Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
1437. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
1438. Analityk biznesowy
1439. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
1440. Analityk biznesowy
1441. Ekonomia menedżerska
1442. Analityk rynku
1443. Ekonomia menedżerska
1444. Dyplomacja
1445. Dyplomacja
1446. Logistyka w MŚP
1447. Logistyka handlu i dystrybucji
1448. Logistyka w MŚP
1449. Logistyka handlu i dystrybucji
1450. Menedżer projektu IT
1451. Analityk biznesowy
1452. Menedżer projektu IT
1453. Analityk biznesowy
1454. Administracja publiczna
1455. Cyfryzacja w administracji
1456. Infobrokering i analiza informacji
1457. Zarządzanie środowiskowe w administracji
1458. Administracja w biznesie
1459. Administracja publiczna
1460. Cyfryzacja w administracji
1461. Infobrokering i analiza informacji
1462. Zarządzanie środowiskowe w administracji
1463. Administracja w biznesie
1464. Kadry i płace w praktyce
1465. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1466. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1467. Kadry i płace w praktyce
1468. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1469. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
1470. Media cyfrowe i metody badań w Internecie
1471. Media cyfrowe i metody badań w Internecie
1472. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
1473. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
1474. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1475. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1476. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1477. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1478. Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1479. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
1480. Menedżer w administracji publicznej
1481. Doradztwo zawodowe i personalne
1482. Resocjalizacja z elementami socjoterapii
1483. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1484. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1485. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
1486. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1487. Kryminalistyka i techniki śledcze
1488. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
1489. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
1490. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
1491. Kryminalistyka i techniki śledcze
1492. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
1493. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
1494. Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
1495.